(1)
Yevstratov, E. P.; Krupskaya, N. V.; Shumlyanskiy, V. Y. Several Aspects of Stellate Ganglion Block. PMJUA 2018, 3, 62-66.