(1)
Nidzelsky, M. Y.; Sokolovskaya, V. M. Manifestations of Pain Symptoms in Reduced Occlusion. PMJUA 2018, 3, 74-78.