Yevstratov, E. P., Krupskaya, N. V., & Shumlyanskiy, V. Y. (2018). Several aspects of stellate ganglion block. Pain Medicine, 3(2), 62-66. https://doi.org/10.31636/pmjua.v3i2.102