Nidzelsky, M. Y., & Sokolovskaya, V. M. (2018). Manifestations of pain symptoms in reduced occlusion. Pain Medicine, 3(3), 74-78. https://doi.org/10.31636/pmjua.v3i3.9