SMOLANKA, V. I.; FEDURTSYA, V. M.; PAVLOV, B. B. Discogenic low back pain: interventional treatment. Pain medicine, v. 3, n. 3, p. 16-26, 22 Nov. 2018.