Nidzelsky, M Ya, and V M Sokolovskaya. 2018. “Manifestations of Pain Symptoms in Reduced Occlusion”. Pain Medicine 3 (3), 74-78. https://doi.org/10.31636/pmjua.v3i3.9.