Yevstratov, E. P., Krupskaya, N. V. and Shumlyanskiy, V. Y. (2018) “Several aspects of stellate ganglion block”, Pain medicine, 3(2), pp. 62-66. doi: 10.31636/pmjua.v3i2.102.