Nidzelsky, M. Y. and Sokolovskaya, V. M. (2018) “Manifestations of pain symptoms in reduced occlusion”, Pain medicine, 3(3), pp. 74-78. doi: 10.31636/pmjua.v3i3.9.