[1]
E. P. Yevstratov, N. V. Krupskaya, and V. Y. Shumlyanskiy, “Several aspects of stellate ganglion block”, PMJUA, vol. 3, no. 2, pp. 62-66, Aug. 2018.