[1]
V. I. Smolanka, V. M. Fedurtsya, and B. B. Pavlov, “Discogenic low back pain: interventional treatment”, PMJUA, vol. 3, no. 3, pp. 16-26, Nov. 2018.