[1]
M. Y. Nidzelsky and V. M. Sokolovskaya, “Manifestations of pain symptoms in reduced occlusion”, PMJUA, vol. 3, no. 3, pp. 74-78, Nov. 2018.