Yevstratov, E. P., N. V. Krupskaya, and V. Y. Shumlyanskiy. “Several Aspects of Stellate Ganglion Block”. Pain Medicine, Vol. 3, no. 2, Aug. 2018, pp. 62-66, doi:10.31636/pmjua.v3i2.102.