Nidzelsky, M. Y., and V. M. Sokolovskaya. “Manifestations of Pain Symptoms in Reduced Occlusion”. Pain Medicine, Vol. 3, no. 3, Nov. 2018, pp. 74-78, doi:10.31636/pmjua.v3i3.9.